ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (59) / 2006

KONKURSY, OGŁOSZENIA

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór do dwuletniego STUDIUM LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO,pierwszej w Polsce Szkoły Pisania, istniejącej od 1994 roku.

Studia są elitarne, płatne, odbywają się w systemie zaocznym, przeznaczone są dla osób utalentowanych literacko. Program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe (m.in. warsztaty poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne, scenariusz, reportaż) oraz cykle wykładów z zakresu literatury, filmu, teatru, estetyki, prawa autorskiego itp. Zajęcia prowadzą wybitni poeci, prozaicy i krytycy oraz najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
Zgłoszenia przyjmuje do 8 września br. sekretariat Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, p. 44, tel. 012/ 663 13 23; 663 14 03; kkraczka@polonistyka.uj.edu.plOgólnopolski konkurs na prozę poetycką

Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Witolda Sułkowskiego. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka, a adresatami poeci nie posiadający w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej. Organizatorzy oczekują zestawu tekstów o objętości nie przekraczającej łącznie 3 stron znormalizowanego maszynopisu (5400 znaków pisarskich ze spacjami). Prace opatrzone godłem (wraz z jego rozszyfrowaniem w załączonej, oddzielnej kopercie) należy – z dopiskiem „Sułkowski” - nadsyłać do 30 czerwca 2006 na adres: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Łodzi, ul Wschodnia 49, 90-267 Łódź. Ogólna pula na nagrody wyniesie minimum 2000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego poetykę bliską Patronowi konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi 31 sierpnia 2006 r. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi.

Głównym organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Konkurs jest adresowany do autorów, którzy nie mają w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, z tym że ich łączna objętość nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (czyli 5400 znaków pisarskich ze spacjami). Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Łodzi, ul Wschodnia 49, 90-267 Łódź – z dopiskiem na kopercie „Sułkowski”. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, a zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, ew. telefon i kontakt e-mail).

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2006 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia 2006 r. w Łodzi w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2 000 zł. i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia

Organizatorem konkursu jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji i ma charakter otwarty (jedynym ograniczeniem jest ukończenie przez uczestników 16 roku życia). Celem konkursu jest: manifestowanie samej poezji i działalności poetyckiej, poszukiwanie nowych, młodych twórców próbujących eksperymentalnych poetyk, odbiegających swym pisarstwem od dotychczasowych kanonów, popularyzowanie festiwalu Manifestacje Poetyckie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy (o dowolnej tematyce) w pięciu egzemplarzach w wydruku komputerowym w formacie A4. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, wiek). Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace należy przesyłać na adres: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa, pokój literacki, z dopiskiem Konkurs Poetycki, nr tel. 831 23 75 lub 667 640 808. Koordynator konkursu: Beata Gala. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.manifestacjepoetyckie.tk.

Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez jury. Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez organizatora, składające się z poetów i krytyków literackich, które przyzna następujące nagrody: I – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN oraz wyróżnienia, o ilości i charakterze których zadecyduje organizator. Nadesłane prace nie będą zwracane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez dodatkowej zgody autora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych wierszy opatrzonych godłem podczas tworzenia promocyjnych niekomercyjnych plakatów z poezją. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród nastąpi w drugiej połowie sierpnia 2006 roku w ramach festiwalu Manifestacje Poetyckie 2006 w Warszawie. O wynikach konkursu nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie w stosownym terminie. Organizator nie wysyła nagród pocztą. Warunkiem ich odebrania jest osobiste stawienie się laureatów w wyznaczonym przez organizatora miejscu i terminie. Laureaci zostaną poproszeni o publiczne zaprezentowanie swoich utworów w ramach festiwalu Manifestacje Poetyckie. Organizator może też – po wcześniejszym uzgodnieniu – udostępnić scenę autorom w celu obszerniejszej prezentacji (w grę wchodzi też multimedialna prezentacja).Laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży (w granicach kraju) oraz będą mieli zapewniony nocleg na czas trwania całego festiwalu (ok. 2-3 dni).II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poezja nie zna granic”

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu dwóch utworów poetyckich łączących się w idei: POEZJA NIE ZNA GRANIC, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagrodzone lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres e-mail, numer telefonu. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2006 roku na adres:
Stowarzyszenie TT i MK „SPICHLERZ”, 77-200 Miastko,
ul. Kazimierza Wielkiego 29 z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu. Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody o łącznej puli 1 500 zł. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.09.2006 roku. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Nagrody należy odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołączą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane, zastrzegając jednocześnie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. Ewentualne pytania kierować pod adres: stowarzyszeniespichlerz@wp.plKonkurs poetycki „…jak liść” organizowany przy
XXIV Ogólnopolskich Jaworskich Biesiad Literackich


Organizatorem konkursu jest Jaworski Ośrodek Kultury. Konkurs jest organizowany cyklu corocznym (wyłączając kilkuletnią przerwę). Termin nadsyłania utworów: 15 października 2006. Powołanie jury: 20 września 2006, obrady jury: 20 października – 10 listopada 2006. Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do Finału do 15 listopada 2006. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu grudzień 2006.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: – poezja debiutantów (zestaw do 3 niepublikowanych wierszy) (poeci amatorzy nie zrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich), –poezja po debiucie - wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych (zestaw do 3 wierszy), – poezja mieszkańców powiatu jaworskiego (bez ograniczeń wiekowych)
Tematyka prac dowolna.

Nadsyłanie prac: trzy utwory należy nadsyłać w trzech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 (trzy wiersze w trzech kompletach). Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem z adnotacją określającą kategorię (patrz pkt.5), koperta powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kategorii „poezja po debiutancka”, prosimy o załączenie krótkiej notki biograficznej – ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie. W kopercie powinna się znaleźć również formuła: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaworski Ośrodek Kultury dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora.
Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2006 na adres: Jaworski Ośrodek Kultury Rynek 5, 59-400 Jawor, z dopiskiem „Konkurs poetycki".( w wypadku kategorii „poezja mieszkańców powiatu jaworskiego” prosimy o dopisek „Konkurs poetycki – Jawor”.

Ocena prac. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które: były publikowane, (nie dotyczy kategorii „poezja po debiutancka”), były nagradzane w innych konkursach, (nie dotyczy kategorii „poezja po debiutancka”), brały udział w poprzednich edycjach konkursu, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (bez godła, brak koperty zawierającej dane o autorze), zostaną nadesłane po określonym terminie, Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jury, w skład którego wejdą uznani poeci i krytycy, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, umieszczeniu tekstów w po konkursowym wydawnictwie, przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Rozstrzygnięcie konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2006. Nagrody, które nie zostaną odebrane będą wysyłane pocztą. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu i pobytu w Jaworze laureatów.

Publikacje. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku „Anima”. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji po konkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowych informacje: Jaworski Ośrodek Kultury (tel. 0 76 – 870 28 78), e-mail: teatrjok@interia.pl. Koordynator: Renata Giers tel. 0 604 826 876