Wydanie bieżące

1 września 17 (89) / 2007

KONKURSY

A A A
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Sułkowskiego

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym godłem, zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora. Konkurs ma charakter otwarty, a tematyka i forma prac jest dowolna. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w internecie) i nagradzane w innych konkursach. Termin nadsyłania prac mija 7 września 2007 roku.

Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Henryk Bereza, Bohdan Zadura, Karol Maliszewski i Darek Foks (sekretarz). Nagroda główna wynosi 2000 zł. Organizatorzy przewidują także inne nagrody i wyróżnienia pieniężne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy w okolicznościowym wydawnictwie.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 października 2007 roku, w przededniu 100. rocznicy urodzin Tadeusza Sułkowskiego. Wręczenie nagród będzie zwieńczeniem dwudniowego minifestiwalu literackiego (wieczory autorskie, promocje książek, projekcje filmów, koncerty etc.), który ma uświetnić nie tylko rocznicę urodzin poety, ale także przypadające w tym roku 550-lecie jego rodzinnego miasta.

Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres: Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice. Z dopiskiem: „Konkurs poetycki im. Tadusza Sułkowskiego”.

W jury poprzednich edycji konkursu zasiadali m.in.: Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Tadeusz Pióro, Dariusz Sośnicki, Marcin Sendecki i Piotr Sommer, a w gronie laureatów znaleźli się m.in.: Bartosz Muszyński, Cezary Domarus, Klara Nowakowska, Piotr Kuśmirek, Jacek Dehnel i Piotr Macierzyński.VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci patrona konkursu, będącego inspiratorem twórczości na terenie Ziemi Sieradzkiej. Konkurs jest dokonaniem cyklicznym i odbywa się co trzy lata.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący wiersze. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres: Miejski Dom Kultury , ul. Łaska 12, 98- 220 Zduńska Wola (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki) od 3 do 5 niegdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Do tekstu należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Tematyka utworów jest dowolna. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2007 roku.

Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne: I nagroda – 750 zł, II nagroda – 500 zł, III nagroda – 350 zł, wyróżnienia – 200 zł. Jury może dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać którejś z nagród. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziane jest na IV kwartał 2007 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów na łamach lokalnej prasy, jak również umieszczenia ich w okazjonalnym tomiku zawierającym pokłosie konkursu bez dodatkowego honorarium. Poeci, których utwory zostaną umieszczone w tym wydaniu otrzymają określoną przez organizatorów ilość egzemplarzy autorskich. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu organizatorów.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel. 0 43 823-25-92 lub na stronie internetowej www.mdk.zdunskawola.plIII Ogólnopolski Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

Galeria Literacka przy Małopolskim Biurze Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz kwartalnik FRAZA już po raz trzeci organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia pt. "Kto mnie wywiedzie z absurdu i ciemności...". Konkurs popularyzuje poezję współczesną, wspiera twórców z dorobkiem, ale też młode talenty. Propaguje poezję ambitną i trudną. Przypomnijmy, że dotychczasowymi laureatami Ratonia byli: w pierwszej edycji Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka "rok S roki" ukazała się i była dołączona do kwartalnika FRAZA, a w drugiej edycji zwycięzcą został Marcin Orliński.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (góra 100 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nie nagrodzonych w innych konkursach - każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail (jeśli posiada), wiek oraz dorobek. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 15 zł opłaty konkursowej - konto: Kredyt Bank S.A. Oddział Nowy Sącz 27 1500 1559 1215 5000 9278 0000 (z dopiskiem w rubryce nazwa odbiorcy: "opłata na konkurs im. K. Ratonia w MBWA Olkusz").

Prace prosimy przesyłać pod adres: MBWA Galeria w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie Konkurs im. K. Ratonia. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (red. naczelny kwartalnika FRAZA), Marek Krystian Emanuel Baczewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Piotr Śliwiński, wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. Na nagrody przeznaczone jest 4 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasem konkursu jest Oficyna 21, wydawca tomu "Poezje" Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni zobowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-40 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez wydawnictwo FRAZA.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w połowie października 2007 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w bursie w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są przez telefon (numer: 032 754 34 47).Konkurs poetycki „…jak liść” organizowany przy XXV Ogólnopolskich Jaworskich Biesiadach Literackich

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

W związku z jubileuszem Biesiad tegoroczne prace oceniane będą w jednej kategorii, niezależnie od tego czy uczestnik jest debiutantem, czy ma na swoim koncie tomiki poezji oraz bez względu na przynależność do związków twórczych. Tematyka prac dowolna.

Nadsyłanie prac. Trzy utwory należy nadsyłać w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 ( trzy wiersze w trzech kompletach). Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, koperta powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Prosimy o załączenie krótkiej notki autobiograficznej – ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie.
W kopercie powinna się znaleźć również formuła: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaworski Ośrodek Kultury dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada 2007 na adres: Jaworski Ośrodek Kultury Rynek 5, 59-400 Jawor, z dopiskiem "Konkurs poetycki". Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
brały udział w poprzednich edycjach konkursu, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (bez godła, brak koperty zawierającej dane o autorze, bez zgody o przetwarzanie danych osobowych), zostaną nadesłane po określonym terminie. Jury, w skład, którego wejdą uznani poeci i krytycy, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, umieszczeniu tekstów w po konkursowym wydawnictwie, przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2007. podczas XXV Ogólnopolskich Jaworskich Biesiad Literackich. Nagrody, które nie zostaną odebrane będą wysyłane pocztą. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu laureatów oraz ich pobytu w Jaworze.

Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku „Anima”. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji po konkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Szczegółowych informacje: Jaworski Ośrodek Kultury (tel. 076 870 28 78), e-mail: teatrjok@interia.pl Koordynator: Renata Giers tel. 0 604 826 876