ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 października 20 (92) / 2007

KONKURSY

A A A
Konkurs poetycki „…jak liść” organizowany przy XXV Ogólnopolskich Jaworskich Biesiadach Literackich

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

W związku z jubileuszem Biesiad tegoroczne prace oceniane będą w jednej kategorii, niezależnie od tego czy uczestnik jest debiutantem, czy ma na swoim koncie tomiki poezji oraz bez względu na przynależność do związków twórczych. Tematyka prac dowolna.

Nadsyłanie prac. Trzy utwory należy nadsyłać w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 (trzy wiersze w trzech kompletach). Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, koperta powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Prosimy o załączenie krótkiej notki autobiograficznej – ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć literackich. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie.
W kopercie powinna się znaleźć również formuła: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaworski Ośrodek Kultury dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada 2007 na adres: Jaworski Ośrodek Kultury Rynek 5, 59-400 Jawor, z dopiskiem "Konkurs poetycki". Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
brały udział w poprzednich edycjach konkursu, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (bez godła, brak koperty zawierającej dane o autorze, bez zgody o przetwarzanie danych osobowych), zostaną nadesłane po określonym terminie. Jury, w skład, którego wejdą uznani poeci i krytycy, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, umieszczeniu tekstów w po konkursowym wydawnictwie, przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2007. podczas XXV Ogólnopolskich Jaworskich Biesiad Literackich. Nagrody, które nie zostaną odebrane będą wysyłane pocztą. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu laureatów oraz ich pobytu w Jaworze.

Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku „Anima”. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji po konkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Szczegółowych informacje: Jaworski Ośrodek Kultury (tel. 076 870 28 78), e-mail: teatrjok@interia.pl Koordynator: Renata Giers tel. 0 604 826 876Konkurs Literacki im. Zbigniewa Herberta

Ogólnopolski i ogólnopolonijny Konkurs Literacki na prozę i poezję organizowany przez Wydawnictwo Br@andBook London Publishing.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: proza – do 5 stron normalizowanego rękopisu w 4 egzemplarzach; poezja – zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach. Każdy autor może nadesłać jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach. W Konkursie mogą uczestniczyć twórcy zrzeszeni oraz niezrzeszeni. Tematyka nadsyłanych prac konkursowych jest dowolna. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.

Prace konkursowe należy nadsyłać w języku polskim. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać do 29 lutego 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Do udziału w konkursie, w obu kategoriach, organizatorzy zapraszają wszystkich autorów, bez względu na dorobek literacki czy przynależność do Stowarzyszeń Twórczych. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nie nagradzane i nie publikowane. Nadesłany zestaw poetycki bądź prozy należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres autora, krótką notkę biograficzną (z ewentualnym numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty na konto: dla osób mieszkających poza granicami Polski: UK – Br@ndBook London Publishing, Barclays Bank, Sort Code: 205 706, Account Number: 10493635, lub osób zamieszkałych w Polsce: Marzena Majewska mBank, konto nr 58 1140 2004 0000 3402 3637 2409. Przy wpłacie należy wpisać cel wpłaty – KONKURS LIETRACKI im. Zbigniewa Herberta. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac. Wysokość wpłaty: proza 20,- zł – dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego); poezja, zestaw 20,- zł dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego.)
Prace należy przesyłać na adres: Br@ndBook London Publishing, 27 Newcourt House, Pott Street, LONDON E2 0EG, U. K.

Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody, w kategorii proza: I – wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing, II – 100,- funtów, III – 50,- funtów oraz trzy wyróżnienia drukiem. Przewidziane są też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Poezja: I – wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing, II – 100,- funtów, III – 50,- funtów, trzy wyróżnienia drukiem. Przewidziane są też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, kosztów podróży i zakwaterowania. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 kwietnia 2008 roku Londynie. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu Konkursu. Informacje na temat Konkursu można znaleźć w prasie, internecie oraz na stronie organizatora http://www.brandbook.co.uk, (link konkursy/info), więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres e-mail: pytania@brandbook.co.uk