ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 stycznia 1 (97) / 2008

KONKURSY

A A A
HOMINES URBANI

Cykliczny projekt Stowarzyszenia Willa Decjusza i Instytutu Książki, obejmujący stypendia dla pisarzy, tłumaczy oraz krytyków literatury z Polski, krajów niemieckojęzycznych i sąsiadujących z Polską krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w roku 2008 Ukraina, Białoruś, Czechy i Słowacja). Czas trwania stypendiów: do 3 miesięcy. Stypendia finansowane są przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha i Szwajcarską Fundację dla Kultury Pro Helvetia.

Motywem przewodnim jest literatura jako platforma porozumienia europejskich homines urbani. „Urbani” nie tylko w wąskim znaczeniu „miejski”, lecz „światowy” – obyty w świecie i otwarty na świat. Kraków, nazywany „miastem poetów”, jest miastem stworzonym dla takiego dialogu. Willa Decjusza – renesansowy pałac o bogatych tradycjach humanistycznych to locus amoenus, locus superior – idealne miejsce spotkań i wymiany intelektualnej i artystycznej. Dwa razy w roku, wiosną (zawsze od 1 kwietnia do 30 czerwca) i jesienią (od 1 września do 30 listopada), przyjeżdżają tu pisarze, krytycy literaccy i tłumacze. W Krakowie spędzają trzy miesiące. Mieszkają w zabytkowej oficynie na terenie otoczonej parkiem, renesansowej Willi Decjusza. Pracują nad własnymi projektami twórczymi, wspólnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, wzajemnie się poznają i inspirują. Podczas stypendium inicjują i współorganizują spotkania literackie, dyskusje, warsztaty.

Program Homines Urbani oferuje także stypendia twórcze dla osób z krajów niemieckojęzycznych, realizujących związane z Polską projekty artystyczne (fotografików, filmowców, dziennikarzy etc.), w terminach ustalanych indywidualnie. Stypendia te przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy.
Kto może się ubiegać?
• Autorzy, tłumacze literatury, krytycy literaccy (wiek do 35 lat), którzy są zainteresowani polską, niemiecką, europejską kulturą/literaturą oraz kontaktem ze środowiskiem intelektualistów, literatów, artystów z zagranicy.
• Twórcy niemieckojęzyczni realizujący związane z Polską projekty artystyczne (bez ograniczenia wieku). Wymagany opis projektu.
Co obejmuje stypendium?
- pobyt w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie Willi Decjusza (jednoosobowe pokoje z łazienką, w pokojach bezpłatny dostęp do internetu, wspólna kuchnia wyposażona w sprzęt kuchenny i naczynia)
- miesięczne stypendium w wysokości 3.000 zł brutto
- pomoc ze strony Willi Decjusza w organizacji pobytu, kontaktach ze środowiskiem Krakowa, ewentualnie organizacji spotkań autorskich
Jak się ubiegać?
Zgłoszenia zawierające życiorys, listę publikacji, list motywacyjny oraz ewentualny opis projektu realizowanego w Krakowie należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:
renata@villa.org.pl
do 20 stycznia 2008 (termin dotyczy stypendiów dla pisarzy i twórców niemieckojęzycznych). Decyzję o przyznaniu stypendium prześlemy Państwu pocztą elektroniczną do 31 stycznia 2008.
do 15 lutego 2008 (termin dotyczy pisarzy z Polski i wymienionych wyżej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, bez krajów niemieckojęzycznych: pobyty w okresie od kwietnia do czerwca) oraz
do 15 maja 2008 (termin dotyczy pisarzy z Polski i wymienionych wyżej krajów Europy Środkowej i Wschodniej: pobyty w okresie od września do listopada). Decyzję o przyznaniu stypendium prześlemy Państwu pocztą elektroniczną najpóźniej do 28 lutego 2008 (pobyty kwiecień - czerwiec) względnie do 15 czerwca 2008 roku (pobyty wrzesień – listopad).
Partnerzy
Polska: Korporacja Ha!art
Niemcy: Deutsches Literaturinstitut Leipzig

Warunkiem uruchomienia programu jest przyznanie środków finansowych przez instytucje wspierające.Konkurs Literacki im. Zbigniewa Herberta

Ogólnopolski i ogólnopolonijny Konkurs Literacki na prozę i poezję organizowany przez Wydawnictwo Br@andBook London Publishing.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: proza – do 5 stron normalizowanego rękopisu w 4 egzemplarzach; poezja – zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach. Każdy autor może nadesłać jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach. W Konkursie mogą uczestniczyć twórcy zrzeszeni oraz niezrzeszeni. Tematyka nadsyłanych prac konkursowych jest dowolna. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.

Prace konkursowe należy nadsyłać w języku polskim. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać do 29 lutego 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Do udziału w konkursie, w obu kategoriach, organizatorzy zapraszają wszystkich autorów, bez względu na dorobek literacki czy przynależność do Stowarzyszeń Twórczych. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nie nagradzane i nie publikowane. Nadesłany zestaw poetycki bądź prozy należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres autora, krótką notkę biograficzną (z ewentualnym numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty na konto: dla osób mieszkających poza granicami Polski: UK – Br@ndBook London Publishing, Barclays Bank, Sort Code: 205 706, Account Number: 10493635, lub osób zamieszkałych w Polsce: Marzena Majewska mBank, konto nr 58 1140 2004 0000 3402 3637 2409. Przy wpłacie należy wpisać cel wpłaty – KONKURS LIETRACKI im. Zbigniewa Herberta. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac. Wysokość wpłaty: proza 20,- zł – dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego); poezja, zestaw 20,- zł dla osób mieszkających w Polsce oraz 4,- funty dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. (Osoby zamieszkujące poza Wielką Brytanią I Polską mogą dokonywać wpłaty stosując przelicznik według kursu bankowego.)
Prace należy przesyłać na adres: Br@ndBook London Publishing, 27 Newcourt House, Pott Street, LONDON E2 0EG, U. K.

Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody, w kategorii proza: I – wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing, II – 100,- funtów, III – 50,- funtów oraz trzy wyróżnienia drukiem. Przewidziane są też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Poezja: I – wydanie książki w Wydawnictwie Br@ndBook London Publishing, II – 100,- funtów, III – 50,- funtów, trzy wyróżnienia drukiem. Przewidziane są też nagrody i wyróżnienia przyznane przez sponsorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w antologii po konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, kosztów podróży i zakwaterowania. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 kwietnia 2008 roku Londynie. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu Konkursu. Informacje na temat Konkursu można znaleźć w prasie, internecie oraz na stronie organizatora http://www.brandbook.co.uk, (link konkursy/info), więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres e-mail: pytania@brandbook.co.uk